הודעות בדבר כינוס אסיפות בעלי מניות
של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א', 15 באפריל 2018, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות. אם כעבור חצי שעה מן המועד האמור לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו היום, באותה השעה ובאותו מקום. על סדר יומה של האסיפה: 1) דיון בדוח התקופתי לשנת 2016; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנים 2018-2019; (3) חידוש מינוי הדירקטורים המכהנים – ה"ה מר יגאל דמרי, מר אסי חורב וגב' דינה סבן; (4) הענקת מענק לעובד החברה, מר מאיר דמרי, אחיו של בעל השליטה בחברה. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע הינו יום ה', 15 במרץ 2018. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל מניות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, ולבעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד ליום 5 באפריל 2018. לפרטים נוספים אודות כינוס האסיפה וכתב ההצבעה, ניתן לעיין בדוח המיידי של החברה מיום 8 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-022846) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

זימון אסיפת בעלי מניות

זימון אסיפת בעלי מניות