הודעות בדבר כינוס אסיפות בעלי מניות
של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ב', 3.4.2017 בשעה 15:00 במשרדי החברה בשד' ירושלים 1, נתיבות. על סדר יומה של האסיפה מצויים הנושאים הבאים: (1) לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה, בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר יגאל דמרי המכהן כמנכ"ל החברה (להלן: "יגאל"), והכל כמפורט בנספח א' לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה; (2) לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת מגנטון בע"מ, חברה בשליטתו המלאה של יגאל, לצורך מתן שירותי ניהול על ידי יגאל, בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות, תיקון הסכם הניהול, והארכת תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי לשלוש שנים נוספות, והכל כמפורט בסעיפים 1.2 ו-‎3 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה; (3) לאשר מתן פטור מראש למר יגאל דמרי בתנאים המפורטים בסעיף ‎1.3 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע הינו ביום א', 5.3.2017 בתום יום המסחר בבורסה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד השעה: 9:00; ולבעל יחידות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני כינוס האסיפה, קרי עד השעה: 11:00. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל יחידות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ו', 24.3.2017. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ד', 29.3.2017. המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ב', 3.4.2017 בשעה: 9:00. לפרטים נוספים אודות כינוס האסיפה ותיאור העסקה, ניתן לעיין בדוח המיידי של החברה מיום 27.2.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-019761) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.  

זימון אסיפת בעלי מניות

זימון אסיפת בעלי מניות