הודעות בדבר כינוס אסיפות בעלי מניות
של החברה

נכון למועד זה לא מתוכננות אסיפות בעלי מניות של החברה. ככל שתזומן אסיפה כאמור, תינתן על כך הודעה באתר החברה.

זימון אסיפת בעלי מניות

זימון אסיפת בעלי מניות